За нас | Рино Системс Skip to main content
Loading...

Рино Системс е създадена през 2005г. в гр.Враца с цел производство и монтаж на AL и PVC дограма за частни клиенти. Минали сме през различни трудни, но и хубави моменти,  работили сме с различни профилни системи и сме общували с много частни клиенти, фирми, институции, ведомства, доставчици и контрагенти.

Фирмата ни разполага с търговски офиси и собствена база с производствен цех за дограма и вътрешни хоризонтални щори. Всички те са оборудвани с модерна техника.

Във фирмата работи квалифициран персонал с високи изисквания, който обръща внимание и на най-малките детайли. Нашите продукти са създадени по индивидуални проекти с размери до мм., и в подходящи условия за това. Подлагат се на редовна проверка на качеството на входа и на изхода на работния процес. Благодарение на това нашите продукти се отличават с прецизна изработка и монтаж. Доставката и монтажа са винаги навреме по предварително зададения график, съгласуван с изискването на клиента.
Сред клиентите ни освен частни потребители, присъстват и водещи български и чужди компании, големи организации, училища и ведомства.
Стремежът ни за усъвършенстване доведе до внедряване на ефективна система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008, система за управление на околната среда по стандарта ISO 14001:2004 и система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарта BS 18001:2007.

Ние смятаме, че за краткото време за което сме на пазара, се налагаме с добра репутация, и не само на местно ниво. Получили сме не малко устни, но и писмени похвали и Благодарности от нашите клиенти.

Не напразно основната наша мисия е „Клиентът е нашата движеща сила“.

„РИНО СИСТЕМС” ООД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0116-C01″

Развитие на управленския капацитет на „РИНО СИСТЕМС“ ООД чрез въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/

Обща цел на проекта е да допринесе за Развитие на управленския капацитет и растеж на „РИНО СИСТЕМС“ ООД, чрез инвестиции във въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/.
Специфичните цели на проекта са да увеличим производителността, приходите от продажби и обема на износа на стоки и услуги, реализиран от „РИНО СИСТЕМС“ ООД.
Изпълнението на проекта ще ни даде възможност да подобрим управленския капацитет и растеж на „РИНО СИСТЕМС“ ООД. Това пряко ще допринесе за повишаване на административния, производствен и технически капацитет, експортния ни потенциал, производителността, приходите от продажби като микро предприятие, в съответствие с основната цел на настоящата процедура. Освен това, използването на съвременни високотехнологични софтуерни решения ще повиши ефективността на производството, което ще е принос към основната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, схема „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП ИК за растеж на предприятията.

“РИНО СИСТЕМС” ООД е с предмет на дейност „Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството“ и е специализирана в производство на алуминиева и PVC дограма.
С настоящото проектно предложение „РИНО СИСТЕМС“ ООД планира да внедри система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/, която ще обхване всички работни процеси в компанията.
Към настоящия момент производствените мощности на „РИНО СИСТЕМС“ ООД са натоварени на 100 %. Производственият капацитет на компанията е достигнал пълния си обем. Това налага ръководството на фирмата да намери решение на ситуацията, така че да осигури възможност за удовлетворяване на постоянно установеното нарастващо търсене на продукцията на „РИНО СИСТЕМС“ ООД. Ето защо, след извършен анализ и оценка на потребностите на фирмата, се спира на въвеждането на ERP система в производството, която ще оптимизира процесите в предприятието и ще осигури така необходимия, технически, производствен и административен капацитет силно необходими на компанията с оглед постигане на целите ѝ.
Въвеждането на ERP система в предприятието, непосредствено ще доведе до:
– Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта с не по-малко от 20 %.
– Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на проекта с не по-малко от 30%. – Нарастване на производителността на предприятието вследствие на изпълнението на проекта с не по-малко от 12%.
– Очаквани резултати вследствие на изпълнението на проекта: РАЗВИТ УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП В „РИНО СИСТЕМС“ ООД, чрез въведена ERP система, специално разработена за производството на компанията. Благодарение на внедряването на системата ще бъдат подобрени следните процеси: процес на планиране и вземане на решения, процес на организация на ресурсите, процес на организация на производствения процес, процес на реализация на продуктите и процес на интернационализация на продуктите.

Обща стойност на проекта е 555 000,00лв., от които 330 225,00лв. европейско и  58 275,00лв. национално съфинансиране.

Едва когато се вземе решение за всички гореспоменати особености, може да Ви бъде дадена обща стойност на проекта. Ценообразуването в Рино Системс се извършва посредством високотехнологичен, специализиран софтуер, съобразно зададените размери и конфигурация по Ваше желание.

Фирмата ни предлага различни възможности за разсрочено плащане на всеки продукт с индивидуална лизингова схема.

„РИНО СИСТЕМС” ООД сключи ДБФП № BG16RFOP002-6.002-0703-C01″

Информация:

„РИНО СИСТЕМС” ООД успешно защити проект по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Основната цел на проекта е възстановяване на предприятието от икономическите последици от разпространението на пандемията от COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност. В рамките на проекта предприятието предвижда изпълнението на дейности по подобряване на топлинната изолация на производствените си помещения, както и закупуване и инсталиране на ново енергийно-ефективно оборудване за нуждите на производството.   

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват подобряване на енергийната ефективност на „РИНО СИСТЕМС” ООД, понижаване на енергийната му интензивност, повишаване на конкурентоспособността, както и продължаване на инвестиционните намерения на предприятието. Благодарение на изпълнение на проекта, излизайки от пандемията, компанията ще бъде по-екологична, по-дигитална и по-устойчива на кризи.

Общата стойност на проекта е 300 000 лева, от които 150 000 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 150 000 лева национално съфинансиране.